Om ERCA Kraftkonsult

ERCA Kraftkonsult AB är ett bolag i Falköpings Kommun som projekterar, bereder och slutbesiktigar luftledning och jordkabelanläggningar 0.4 - 130kV. I samband med slutbesiktningar kan vi även färdigställa handlingar för dokumentation.

 Projektering

Efter en enklare rekognosering i fält ritas kartor och driftscheman, samt dimensionering av nätet. Sedan utarbetas markägarförteckningar och abonnentlistor på berörda transformatorstationer tas fram.
 

 Beredning


 
Mark, fastighetsägare och berörda myndigheter kontaktas. Kontakt tas även med övriga privata och/eller juridiska personer som kan ha intressen inom det aktuella projekteringsområdet. Ledningens sträckning och placering fastställs i samråd med mark- och fastighetsägare. Värdering sker av ledningens intrång och markupplåtelseavtal tecknas med berörda markägare. Arbetshandlingar utformas efter uppdragsgivarens önskemål, där ingår bland annat byggprotokoll, kartor, driftschema och kalkyler m.m. Beredningen levereras i pärm samt digitalt på CD-skiva. Avslutningsvis görs en projektgenomgång och utsättning tillsammans med entreprenören

 Slutbesiktning


 
När projektet genomförts kan ERCA kraftkonsult AB slutbesikta på nätägarens uppdrag samt färdigställa handlingar för dennes dokumentation.